Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka

Bežné oznamy obce

Voľby do NR SR v roku 2020 - voľba poštouVytlačiť
 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 je: badin@obecbadin.sk

Viac informácií k voľbe poštou si môžete prečítať na linku:

https://www.minv.sk/?nr20-posta2


 
 

Vykurovacia sezóna začínaVytlačiť
 

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste sa o komíny, vykurovacie telesá a dymovody dôkladne starať.

Štatistika požiarovosti:

Rok 2018

Ukazovateľ

Počet požiarov

Priama škoda (€)

Uchránené hodnoty (€)

Usmrtené osoby

Zranené osoby

Požiare zapríčinené v dôsledku poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov  a komínov v okrese Banská Bystrica

16

3 380

397 000

0

0

z toho:

 

 

 

 

 

vyhorenie sadzí

13

380

387 000

0

0

zamurovaná hrada v komíne

1

3 000

10 000

0

0

technická porucha vykurovacieho telesa

1

0

0

0

0

iná porucha vykurovacích telies, dymovodov                   a komínov

1

0

0

0

0

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete, o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia, či použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktoré je určený !
 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu a čistenie komínových telies:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
  • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru.

Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Okrem chýb, ktorým je potrebné predchádzať, poznáme aj niekoľko zásad, ktoré je naopak potrebné dodržiavať:

 1. Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru.
 1. Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny ako sú napríklad benzín, petrolej či denaturovaný lieh.
 1. Inštaláciu vykurovacích telies zverte do rúk vždy len odborníkom.
 1. Dbajte na to, aby vykurovacie teleso (pece, krby a pod.) malo nehorľavú ochrannú podložku proti tepelnému účinku popola alebo horúcich tuhých častíc paliva vypadnutých z  otvoru na prikladanie paliva alebo z popolového otvoru vykurovacieho telesa.
 1. Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob.
 1. Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie.
 1. Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné horľavé materiály.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331€.

„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok

Vás  a Vašich blízkych !!!“


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie - Záhradná ul. + Krčméryho 25Vytlačiť
 

Vážení občania,

v prílohe je oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 7.11.2019 od 7,00 - 17,00 hod.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny-Laurínska - vrch, Pod Hrádkom, Pod vŕškom Vytlačiť
 

Vážení občania,

v prílohe je oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 5.11.2019 od 7,00 - 16,30 hod.


 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - KrčméryhoVytlačiť
 

Vážení občania,

od 09.októbra 2019 začína rekonštrukcia miestnej komunikácie Krčméryho.

Žiadame Vás o pochopenie počas stavbných prác, ktoré sú naplánované do 15. novembra 2019.

 

 


 
 

Prevádzka posilňovne Vytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 11. septembra 2019  bude otvorená posilňovňa v obecnej budove v areáli Starej školy na ulici SNP.

Prevádzková doba bude streda a piatok v čase od 17.00 : 19.00 hod.

Cena: 1,- € / vstup

Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade. 


 
 

Cvičenie jogyVytlačiť
 

Vážení občania,

od 02. septembra 2019 sa opäť začína cvičiť joga a to každý pondelok o 17-tej hodine v Športovej hale v Badíne.

Srdečne Vás všetkých pozývame. 

 


 
 

Rozvoz obedovVytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od pondelka 02.septembra 2019 bude Stravovacie zariadenie Skalica opäť variť. Obec bude zabezpečovať rozvoz obedov pre našich dôchodcov. Bližšie informácie Vám radi podáme na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 048/4182092. Cena stravného lístka pre dôchodcov je 3,- €.

Jedálny lístok si môžete pozrieť tu:

 


 
 

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 3Vytlačiť
 

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 3

 

Textová a grafická časť dokumentácie je zverejnená na webovej stránke obce Badín www.obecbadin.sk v časti Elektronická úradná tabuľa.


 
 

Ambulancia všeobecného lekára začína ordinovať!Vytlačiť
 

Vážení občania,

od stredy 12.06.2019 bude ordinovať na zdravotnom stredisku v Badíne MUDr. Hromádka a to nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok od 8,00 do 12,00 hod. vyšetrenie pacientov

streda od 12,00 do 16,00 hod. vyšetrenie pacientov

v piatok neordinuje

 

Kontakt na MUDr. Hromádku: tel. č. 0910 552 030, e-mail: ambulanciabadin@gmail.com

 

Postup pri zmene všeobecného lekára podľa platnej legislatívy zákon č. 576/2004 je nasledovný:

1/ Pacient vyplní žiadosť o odstúpenie od zmluvy so svojim doterajším všeobecným lekárom (viď príloha), ktorú mu doručí osobne, poštou alebo ju môže vypísať aj u nás v ordinácii, ak už za svojim lekárom ísť nechce a my mu ju doručíme. Poznámka: Zmeniť všeobecného lekára môže pacient najskôr 6 mesiacov od kedy sa u neho zaregistroval.

2/  Podpíše dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým všeobecným lekárom, ktorý si na základe toho vyžiada zdravotnú dokumentáciu od pôvodného všeobecného lekára (zo zákona ju lekár totiž pacientovi nemusí a ani by nemal dať, ale musí ju do 7 dní odoslať novému lekárovi). 

Pacientom nového všeobecného lekára sa pacient stáva k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca po podpise zmluvy o poskytovaní zdrav. starostlivosti, do tej doby pacientovi bohužiaľ zdravotnú starostlivosť zabezpečuje pôvodný všeobecný lekár (riešenie akútnych problémov, predpis receptov, žiadanky...) 

Napríklad ak sa registrujete 20.6. do konca júna ste pacientom pôvodného obvodného lekára a od 1.7. ste pacientom nového lekára. Ak sa registrujete 1.7., tak sa pacientom nového lekára stávate až 1.8... Výnimkou sú pacienti, ktorí doteraz nemali všeobecného lekára.

 


 
 

eKasa - upozornenie podnikateľomVytlačiť
 

Vážení občania, podnikatelia,

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Viac sa dočítate v priložených dokumentoch:

 


 
 

Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, za komunálny odpad a platenie poplatku za hrobyVytlačiť
 

Vážení občania,

rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a za komunálny odpad si môžete prevziať na obecnom úrade v Badíne v čase 7,30 - 16,00 hod., v stredu 7,30 - 17,00 hod.

Ďalej Vám oznamujeme, že je možné platiť za hrobové miesta na cintoríne v Badíne.

Poplatok ostal nezmenený:

za jednohrob 16,60 € na 10 rokov,

za dvojhrob 33,20 € na 10 rokov,

za trojhrob 49,80 € na 10 rokov.  


 
 

Tenisový kurt Vytlačiť
 

Všetci športoví nadšenci zbystrite pozornosť!

Tenisový kurt

Tenisový kurt je opäť v prevádzke. Denne od 8.00 do 20.00 hod.
Rezervácie a bližšie informácie - 0905 332 140 (Anka Blanáriková).
Dobrovoľný príspevok - 1hod = 1€


Wimbledonská tráva to síce nie je, napriek tomu si príďte otestovať tenisové zručnosti.


 
 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 


 
 

Zber konárovVytlačiť
 

Vážení občania,

od 4. marca 2019 bude obec Badín každý pondelok a utorok vykonávať zber konárov, tak ako v minulých rokoch. V prípade záujmu občanov je možné konáre štiepkovať aj priamo pri rodinných domoch. Požiadavku na štiepkovanie je potrebné vopred nahlásiť na obecnom úrade. 


 
 

Registrácia neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat - ošípaných - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vás upozorňuje na povinnosť identifikovať neregistrovaný chov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.

V zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2007 Z.z. je povinnosťou vlastníkov, držiteľov, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb vo veterinárnej oblasti zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu zvierat podľa osobitných predpisov v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 104/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii ošípaných. Žiadosť o registráciu nového chovu  potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica.

Kontakt pre registráciu chovu hospodárskeho zvieraťa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica, tel.č. 048/4125602, e-mail: Sekretariat.BB@svps.sk.

 


 
 

Pilates - cvičenieVytlačiť
 

Vážení občania,

od štvrtka 10. januára 2019 o 18-tej hodine sa začína cvičenie Pilatesu v jedálni športovej haly v Badíne.


 
 

Predchádzanie vzniku požiarov - upozornenieVytlačiť
 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Viac sa dočítate v prílohe.


 
 

Návrh územného plánu - dodatok č. 2Vytlačiť
 

Dňa 1. júna 2018 bol zverejnený návrh dodatku č. 2 územného plánu obce Badín.

Pre bližšie informácie klinite sem:   https://www.obecbadin.sk/uzemny-plan-obce.html

 

 

 


 
 

PILATESVytlačiť
 

Začíname cvičiť!!!

Od 11. januára 2018 sa vždy vo štvrtok o 18.00 hod. v Športovej hale Badín cvičí PILATES. 


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Vážení občania,

z dôvodu, že v poslednom období sa častejšie stretávame s voľným pohybom psov po dedine mimo chovného priestoru, upozorňujeme majiteľov psov, že pes sa môže pohybovať mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, len s osobou, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii.

Táto osoba je povinná:

 • predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 
 •  zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

Taktiež upozorňujeme, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.


 
 

UpozornenieVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

Varuje pred podvodníkmi a zlodejmi

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch,pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera.

Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:

 1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
 • Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
 • Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený. 
 • Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
 • Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
 • Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
 • Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
 • Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie,  kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk.
 • Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159); Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka pre pomoc starším:  0800 172 500.
 1. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.   

 

 • Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
 1. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
 • Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
 1. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách,  predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
 • Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi,  neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi  a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch.  
 • Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo  Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
 • Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
 • Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti  prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie). 
 • Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov   kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti. 

 

Vážení seniori, ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, buďte veľmi obozretní. nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, nevyberaJte pred nimi peniaze. snažte SA zapamätať SI čo najviac informácií k popisu podozrivých osôb, k motorovému vozidlu, na ktorom sa pohybovali, najmä evidenčné číslo, typ a farbu, ako aj iné informácie, ktoré pomôžu polícii pri pátraní po podvodníkoch a zlodejoch,ktorí sa VáS Snažili oklamať alebo okradnúť.

 


 
 

ĎAKUJEME SPONZOROM OBECNÝCH AKCIÍ V ROKU 2018Vytlačiť
 

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:

ko

 

kp

 

sp

sp

image003.jpgimage004.jpg

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

obsponsponzsponzsponz


 
 

Separujeme KOVY - nové nádobyVytlačiť
 

Vážení občania,

od dnešného dňa t. j. od 19. mája 2017 sú v obci pridané červené nádoby na triedený zber - KOVY, do ktorých sa zbierajú:

 • kovové obaly
 • konzervy,
 • kovové výrobky a súčiastky,
 • alobal,
 • nápojové plechovky

Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť na zberné miesto na Laurínskej ulici.

Nádoby na KOVY sú umiestnené:

 1. pri Telocvični, Tajovského ul.
 2. pri bytovkách, Družstevná ul.
 3. pri stravovacom zariadení Skalica, Sládkovičova ul.
 4. pri pohostinstve, ul. SNP
 5. na zbernom mieste, Laurínska ul.

 
 

Ponáhľajte sa domov radšej pomalyVytlačiť
 

pz


 
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - upozornenieVytlačiť
 

up


 
 

Separovanie odpaduVytlačiť
 

supsep


 
 

Zvýšený výskyt medveďa hnedého - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že v katastri našej obce bol v minulých dňoch zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, najmä v lokalitách Farská hora, Kejda, Tuškovce a Starý háj.

Žiadame občanov, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť a nepohybovali sa na týchto miestach.


 
 

RegistráciaVytlačiť
 

Vážení občania,

chcete byť informovaní o kultúrnych, športových akciách, oznamoch? Zaregistrujte sa.

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

registrácia tu


 
 

Ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadovVytlačiť
 

Vážení občania,

pripomíname ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadov  v obci Badín:

odpadypravidlá


 
 

Servis plynových zariadení a komínovVytlačiť
 

Nezabudnite na pravidelný servis plynových zariadení a komínov - ide o bezpečnosť vášho domova!


 
 

Kultúra a šport

13.7.2015 - nestanovený   od 8.00 do 20.00 hod.

Tenisový kurt pri Skalici

Tenisový kurt

Všetci športoví nadšenci zbystrite pozornosť! Tenisový kurt opäť v prevádzke. Denne od 8.00 do 20.00
Rezervácie a bližšie informácie - Anka Blanáriková - t.č. 0905 332140
Dobrovoľný príspevok - 1hod = 1€
Wimbledonská tráva to síce nie je, napriek tomu si príďte otestovať tenisové zručnosti.


 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2018

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka