Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Pošta v Badíne bude zatvorenáVytlačiť
 

Vážení občania,

pošta v Badíne bude v dňoch 18. a 19. októbra 2018 otvorená len od 7,30 do 11,00 hod. z prevádzkových dôvodov.

Ďakujeme za porozumenie.

 


 
 

Rozvoz obedovVytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od pondelka 13. augusta je znovu otvorené Stravovacie zariadenie Skalica. Obec bude zabezpečovať rozvoz obedov pre našich dôchodcov. Bližšie informácie Vám radi podáme na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 048/4182092. Cena stravného lístka pre dôchodcov je 3,- €.

Jedálny lístok si môžete pozrieť tu:

 

22.10.-26.10.2018 JL7.pdf JL7.pdf (268.1 kB)
15.10.-19.10.2018 JL6.pdf JL6.pdf (106.1 kB)

 
 

Predchádzanie vzniku požiarov - upozornenieVytlačiť
 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Viac sa dočítate v prílohe.


 
 

Budovanie chodníka na ul. SNP - Banská - ospravedlnenieVytlačiť
 

Vážení občania,

ospravedlňujeme sa vám za obmedzenie na uliciach SNP a Banská, z dôvodu výstavby chodníka od "starej školy" na ul. SNP po Rímsko-katolícku faru na ul. Banská.

Práce sa začnú od 17. septembra 2018.

Za porozumenie ďakujeme.


 
 

Prvý tréning prípravky ŠK BadínVytlačiť
 

Od pondelka 27. augusta 2018 bude mať prípravka ŠK Badín tréningy. Srdečne pozývame všetky deti narodené po 1.1.2008 a mladšie. 

Bližšie informácie Vám poskytne pán Martin Iliaš, e-mail: iliasmartin9@gmail.com, tel.č. 0907 659 816


 
 

Upozornenie na medvedeVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, aby ste pri prechádzkach lesom a pri zbere húb boli opatrní, nakoľko došlo v katastri obce Badín v časti "POD BAKOVCOM" a "STARÝ HÁJ" k stretu človeka s medveďom hnedým!


 
 

Tenisový kurt Vytlačiť
 

Všetci športoví nadšenci zbystrite pozornosť!

Tenisový kurt

Tenisový kurt je opäť v prevádzke. Denne od 8.00 do 20.00 hod.
Rezervácie a bližšie informácie - 0905 332 140 (Anka Blanáriková).
Dobrovoľný príspevok - 1hod = 1€


Wimbledonská tráva to síce nie je, napriek tomu si príďte otestovať tenisové zručnosti.


 
 

Zakladáme vlastné družstvoVytlačiť
 

Obnovený futbalový klub ŠK Badín a Obec Badín

zakladajú vlastné družstvo:

 • prípravka - U11

− pre všetkých, ktorí by si radi zahrali futbal, aj pre tých, čo doteraz
organizovane nehrávali, pre šikovných aj pre tých, čo sú viac
bojovní, pre rýchlych aj pomalých, pre strelcov aj pre tých, čo
radšej bránia, pre vysokých aj nízkych, väčších aj menších
− aj pre tých, ktorí majú aj iné záujmy a chcú si zahrať pre radosť
− hrá sa pre radosť tak, aby si zahrali všetci hráči
− turnaje v Badíne a blízkom okolí BB september – október, apríl -
jún
− tréningy 2x za týždeň v popoludňajšom čase alebo v rámci
školského klubu
− ročníky narodenia 2008 a mladší
 

 • Starší žiaci – U15

− pre všetkých, ktorí by si radi zahrali futbal, aj pre tých, čo doteraz
organizovane nehrávali, pre šikovných aj pre tých, čo sú viac
bojovní, pre rýchlych aj pomalých, pre strelcov aj pre tých, čo
radšej bránia, pre vysokých aj nízkych, väčších aj menších
− aj pre tých, ktorí majú aj iné záujmy a chcú si zahrať pre radosť
− hrá sa pre radosť tak, aby si zahrali všetci hráči
− domáce zápasy v Badíne september – október, apríl - jún
− tréningy 2x za týždeň v popoludňajšom čase na ihriskách v Badíne
− ročníky narodenia 2004, 2005, 2006, 2007


Prihlásiť sa môžeš u:
− Richard Lupták, tréner - 0908902582
− Miroslav Hudec, člen výkonného výboru ŠK Badín -0905944589, miroslavhudec08@gmail.com
− Martin Iliaš, člen výkonného výboru ŠK Badín – 0907659816,iliasmartin9@gmail.com


Začíname už v auguste!!!


 
 

Návrh územného plánu - dodatok č. 2Vytlačiť
 

Dňa 1. júna 2018 bol zverejnený návrh dodatku č. 2 územného plánu obce Badín.

Pre bližšie informácie klinite sem:   https://www.obecbadin.sk/uzemny-plan-obce.html

 

 

 


 
 

Výzva - upozornenieVytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva 

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

3) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätnosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

4) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

V roku 2018 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.


 
 

Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi - upozornenieVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na  dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. Predmetný zákon zakazuje :

 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
 5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.
 6. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa § 61 zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške    331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách  a v prírodnom prostredí.

     Zároveň upozorňujem na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadam preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.


 
 

Zber konárovVytlačiť
 

Vážení občania,

od 5. marca 2018 bude obec Badín každý pondelok a utorok vykonávať zber konárov, tak ako v minulých rokoch. V prípade záujmu občanov je možné konáre štiepkovať aj priamo pri rodinných domoch. Požiadavku na štiepkovanie je potrebné vopred nahlásiť na obecnom úrade. 


 
 

PILATESVytlačiť
 

Začíname cvičiť!!!

Od 11. januára 2018 sa vždy vo štvrtok o 18.00 hod. v Športovej hale Badín cvičí PILATES. 


 
 

Upozornenie občanomVytlačiť
 

Od 01.01.2018 dochádza ku zmene spôsobu odvážania vyseparovaných plastov z domácností.

Pri vývoze pracovníci zberovej spoločnosti budú plasty zbierať spolu s vreciami,

tie sa nebudú vracať späť občanom.

Z tohto dôvodu budú pracovníci obecného úradu v posledných dňoch roku 2017 roznášať plastové vrecia do každej domácnosti na celý rok 2018 v počte 15 ks.


 
 

Zber separovaného odpadu - plasty - v roku 2018Vytlačiť
 

Bude vykonávaný v termínoch:

18. januára, 15. februára, 15. marca, 12. apríla, 10. mája, 7. júna, 5. júla, 2. augusta, 30. augusta,

27. septembra, 25. októbra, 22. novembra, 20. decembra

 

Sklo, papier, elektroodpad, textil, železo a drobný stavebný odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v Badíne počas otváracích hodín:

streda    15,00 - 17,00 hod.

piatok    15,00 - 17,00 hod.

sobota     9,00 - 14,00 hod.


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Vážení občania,

z dôvodu, že v poslednom období sa častejšie stretávame s voľným pohybom psov po dedine mimo chovného priestoru, upozorňujeme majiteľov psov, že pes sa môže pohybovať mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, len s osobou, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii.

Táto osoba je povinná:

 • predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 
 •  zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

Taktiež upozorňujeme, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.


 
 

Vykurovacia sezóna - upozornenieVytlačiť
 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.

Povinnosti občanov

 

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Štatistika požiarovosti:

Rok 2016

Ukazovateľ

Počet požiarov

Priama škoda (€)

Uchránené hodnoty (€)

Usmrtené osoby

Zranené osoby

Požiare zapríčinené v dôsledku poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov  a komínov v okrese Banská Bystrica

10

8 600

480 000

0

0

z toho:

 

 

 

 

 

vyhorenie sadzí

8

2 600

250 000

0

0

iná porucha vykurovacích telies, dymovodov                 a komínov

2

6 000

230 000

0

0

Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

V prípade, že sa budete riadiť nasledovnými zásadami, je vysoká pravdepodobnosť, že prežijete bezpečné obdobie vykurovacej sezóny.

 

10 hlavných zásad pri predchádzaní vzniku požiarov vo vykurovacom období:

 1. Dbať na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržať požiadavky jeho umiestnenia podľa charakteru priestoru, v ktorom má byť používaný (napr. garáže, autodielne ...),
 2. Dbať na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu, čo v zmysle zákona môže vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou,
 3. Dbať na dostatočný prívod spaľovaného vzduchu, pričom treba dodržať požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii,
 4. Dbať na bezpečné odvádzanie spalín do priestoru komína, ktorý následne podlieha pravidelným kontrolám,
 5. Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný,
 6. Dbať o dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností od horľavých materiálov stanovených výrobcom, prípadne vyhláškou MV SR č. 401/207 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania       a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla,
 7. Dbať na používanie nehorľavých a izolačných podložiek v prípade spotrebičov na tuhé palivo, kde tieto podložky bránia vzniku požiaru od padajúcich častí nezhoreného paliva,
 8. Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi,
 9. Dbať na používanie predpísaných druhov paliva, určených výrobcom na správnu a bezpečnú funkciu spotrebiča pri dodržiavaní daných podmienok. Nevykonávať na spotrebičoch žiadne „domáce“ úpravy a zásahy. Týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť k požiarom, výbuchu a iným nežiadúcim udalostiam,
 10. Dbať na pravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom        do 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
 • 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
 • 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom               nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
 • 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.

Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zaradenia.

Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331€.

 

„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok

Vás  a Vašich blízkych !!!“


 
 

UpozornenieVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

Varuje pred podvodníkmi a zlodejmi

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch,pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera.

Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:

 1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
 • Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
 • Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený. 
 • Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
 • Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
 • Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
 • Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
 • Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie,  kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk.
 • Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159); Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka pre pomoc starším:  0800 172 500.
 1. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.   

 

 • Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
 1. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
 • Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
 1. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách,  predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
 • Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi,  neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi  a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch.  
 • Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo  Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
 • Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
 • Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti  prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie). 
 • Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov   kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti. 

 

Vážení seniori, ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, buďte veľmi obozretní. nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, nevyberaJte pred nimi peniaze. snažte SA zapamätať SI čo najviac informácií k popisu podozrivých osôb, k motorovému vozidlu, na ktorom sa pohybovali, najmä evidenčné číslo, typ a farbu, ako aj iné informácie, ktoré pomôžu polícii pri pátraní po podvodníkoch a zlodejoch,ktorí sa VáS Snažili oklamať alebo okradnúť.

 


 
 

Investičné akcie, ktoré v obci prebiehajúVytlačiť
 

Vážení občania,

v súčasnosti prebiehajú v obci nasledové investičné akcie:

 • spevnená plocha pred Evanjelickým kostolom v obci Badín  

V roku 2017 boli ukončené investičné akcie:

 • dobudovanie chodníka na ul. Laurínska - Dom smútku - cintorín,
 • vybudovanie oddychového miesta v okolí studne - na ul. Krčméryho (podporené z PROGRAMU OBNOVY DEDINY),  

 • dobudovanie chodníka na ul. Osloboditeľov,

 • výmena roztrhnutej vodovodnej prípojky a šachty na hornom ihrisku,  

 • Modernizácia a dokončenie existujúceho kamerového systému v obci Badín - finančne podporená Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 • inžinierske siete na ulici Kriedovnica (podporené dotáciou z Environmentálneho fondu)

studňa

Osloboditeľov

ihrisko

Kriedovnica


 
 

ĎAKUJEME SPONZOROM OBECNÝCH AKCIÍ V ROKU 2018Vytlačiť
 

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:

ko

 

kp

 

sp

sp

image003.jpgimage004.jpg

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

obsponsponzsponzsponz


 
 

Separujeme KOVY - nové nádobyVytlačiť
 

Vážení občania,

od dnešného dňa t. j. od 19. mája 2017 sú v obci pridané červené nádoby na triedený zber - KOVY, do ktorých sa zbierajú:

 • kovové obaly
 • konzervy,
 • kovové výrobky a súčiastky,
 • alobal,
 • nápojové plechovky

Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť na zberné miesto na Laurínskej ulici.

Nádoby na KOVY sú umiestnené:

 1. pri Telocvični, Tajovského ul.
 2. pri bytovkách, Družstevná ul.
 3. pri stravovacom zariadení Skalica, Sládkovičova ul.
 4. pri pohostinstve, ul. SNP
 5. na zbernom mieste, Laurínska ul.

 
 

Ponáhľajte sa domov radšej pomalyVytlačiť
 

pz


 
 

PILATESVytlačiť
 

Vážení občania,

každú stredu o 18,00 hod. sa v športovej hale v Badíne cvičí PILATES.

Je potrebné si priniesť karimatku a dobrú náladu.


 
 

Zmena otváracích hodín - Zberné miestoVytlačiť
 

Vážení občania,

zberné miesto bude od mája otvorené: 

v stredu od 15,00 - 18,00 hod. 

v piatok od 15,00 - 18,00 hod.

v  sobotu od 9,00 - 14,00 hod.

 

Zodpvedný: Ján Koska

 


 
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - upozornenieVytlačiť
 

up


 
 

UPOZORNENIEVytlačiť
 

Výzva krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici

vz

Súbor na stiahnutie Upozornenie.pdf Upozornenie.pdf (324.6 kB)

 
 

Separovanie odpaduVytlačiť
 

supsep


 
 

Upozornenie - zber komunálneho odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že zber domového komunálneho odpadu začína už od 7,00 hod. ráno. V deň zberu musia byť zberné nádoby vyložené na hranici pozemku a miestnej komunikácie, aby nedochádzalo k nevyvezeniu Vašich zberných nádob. Upozorňujeme a prosíme Vás, aby ste tieto nádoby vykladali včas!


 
 

Našli sa kľúčeVytlačiť
 

Vážení občania,

v sobotu 02.júla 2016 sa na dvore obecného úradu Badín našli kľúče. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.


 
 

Zberné miesto - zmena otváracích hodín + zber plastov v 2. polroku 2016Vytlačiť
 

Vážení občania,

od 1. júla 2016 bude zmena otváracích hodín zberného miesta v Badíne a to nasledovne:

streda   15,00 - 18,00 hod.

piatok   15,00 - 17,00 hod.

sobota    9,00 - 14,00 hod.

Zber plastov bude vykonávaný v termínoch:

7. júla, 4. augusta, 1. septembra, 29. septembra, 27. októbra, 24. novembra a 22. decembra 2016

 


 
 

Zvýšený výskyt medveďa hnedého - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že v katastri našej obce bol v minulých dňoch zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, najmä v lokalitách Farská hora, Kejda, Tuškovce a Starý háj.

Žiadame občanov, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť a nepohybovali sa na týchto miestach.


 
 

Oznam - stratené kľúče od autaVytlačiť
 

Vážení občania,

v stredu 11.05.2016 sa našli na lesnej ceste nad pralesom kľúče od auta. V prípade, že ste ich stratili, sú na obecnom úrade v Badíne.


 
 

RegistráciaVytlačiť
 

Vážení občania,

chcete byť informovaní o kultúrnych, športových akciách, oznamoch? Zaregistrujte sa.

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

registrácia tu


 
 

Upozornenie a výzva - zaburinenieVytlačiť
 

Vážení občania,

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne si nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku, alebo správneho deliktu.

V roku 2016 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 vyvodzované dôsledky.


 
 

Havarijný stav lesnej cesty - upozornenieVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás na havarijný stav lesnej cesta Starý Háj, ktorý vznikol v dôsledku výkopových prác v päte násypového svahu uvedenej cesty. Vznikli pozdĺžne a priečne trhliny na vozovke v dĺžke cca 40 m.

Vzhľadom na havrijný stav Vás žiadame o dodržiavanie dopravného značenia - zákaz vjazdu všetkých vozidiel, aby sa predišlo možnému zosuvu cesty.

Ďakujeme za porozumenie.


 
 

Jarné vypaľovanie trávyVytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chceme upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúch z § 8 písm. a/, b/, c/ a § 14 ods.1 písm. n/ a ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje aj dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t. j. v jarnom a suchom období.

Porušenie tohto zákazu je možné postihnúť pokutou vo výške 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby.

Prečítajte si upozornenie:


 
 

Ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadovVytlačiť
 

Vážení občania,

pripomíname ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadov  v obci Badín:

odpadypravidlá


 
 

Servis plynových zariadení a komínovVytlačiť
 

Nezabudnite na pravidelný servis plynových zariadení a komínov - ide o bezpečnosť vášho domova!


 
 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2018

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

webygroup

Úvodná stránka