Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Vybavuje: Ing. Miroslava Molnárová, referentka, tel. č. 048/4182092

                  Viera Nôžková, referentka,  tel. č.  048/4182601

                  e-mail: viera.nozkova@obecbadin.sk, miroslava.molnarova@obecbadin.sk

 

Daň z nehnuteľností :


Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Badín.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 

Daň za psa:


Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec vyrubí formou rozhodnutia. Sadzba dane je  15 € za jedného psa a kalendárny rok.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvo vo výške  0,0493 €  za osobu a deň a vyrubuje sa rozhodnutím. Pokiaľ sa osoba nezdržiava na území obce Badín viac ako 90 dní v zdaňovacom období, je potrebné do 31.01. predložiť obecnému úradu čestné prehlásenie spolu s prílohami:

 • potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo región
 • potvrdenie o štúdiu - pri študentovi ubytovanom na internáte
 • potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník, ktorý má síce trvalý pobyt v obci Badín, zdržuje na jej území 
 • doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v príslušnej obci, rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka a dokladu o úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie. 
 •  

Poplatky za hrobové miesto

sú platené nasledovne:

 • v sume: 1,66 € za urnu a za jednohrob za rok
 • v sume: 3,32 € za dvojhrob za rok


Daňovník môže daň a poplatok zaplatiť dvomi spôsobmi:

 • v hotovosti priamo do pokladne správcu dane /Obecný úrad, Sládkovičova č. 4, Badín/,
 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu  1200550001/5600,                               IBAN: SK85 5600 0000 0012 0055 0001,

pri prevode je potrebné uviesť:

 • VS (variabilný  symbol) : číslo rozhodnutia,
 • ŠS (špecifický symbol) :  012015 - daň z nehnuteľnosti, 

                                                       022015 - daň za psa,                                                                                                                                              032015 - daň za užívanie verejného priestranstva,
                                                       042015 - daň za ubytovanie,
                                                       052015 - daň za predajné automaty,
                                                       092015 - poplatok za komunálne odpady a DSO,
                                                       v poznámke uviesť Vaše meno.


 

 


 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2018

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka