Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Investičné akcie, ktoré v obci prebiehajúVytlačiť
 

Vážení občania,

v auguste prebiehajú v obci nasledové investičné akcie:

 • vybudovanie oddychového miesta v okolí studne - na ul. Krčméryho (podporené z PROGRAMU OBNOVY DEDINY),  
 • dobudovanie chodníka na ul. Osloboditeľov,  
 • výmena roztrhnutej vodovodnej prípojky a šachty na hornom ihrisku,  
 • inžinierske siete na ulici Kriedovnica (podporené dotáciou z Environmentálneho fondu).  

 

studňa

Osloboditeľov

ihrisko

Kriedovnica


 
 

Súťaž o najkrajší balkón, predzáhradku, dvor a skalkuVytlačiť
 

Vážení občania,

zapojte sa do súťaže o najkrajší balkón, predzáhradku, dvor a skalku a ukážte ostatným, ako si viete skrášliť okolie svojho domu.

Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2017 na obecnom úrade, alebo pošlite fotku kvetinovej výzdoby na e-mailovú adresu: badin@obecbadin.sk

Vyhodnotenie súťaže bude hlasovaním občanov na výstave ovocia, zeleniny a kvetov v októbri 2017. Čakajú vás hodnotné ceny.

Veríme, že sa do súťaže zapojíte. 

Súbor na stiahnutie letak2017.pdf letak2017.pdf (5.7 MB)

 
 

Upozornenie na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 2. augusta 2017, 15:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Súbor na stiahnutie Scan0535.pdf Scan0535.pdf (692.5 kB)

 
 

Ospravedlnenie občanom - KriedovnicaVytlačiť
 

Vážení občania,

ospravedlňujeme sa vám za obmedzenie na ulici Kriedovnica z dôvodu stavebných prác k projektu: IBV Badín – lokalita Kriedovnica II, inžinierske siete.

Za porozumenie ďakujeme.


 
 

Ospravedlnenie občanomVytlačiť
 

Vážení občania,

ospravedlňujeme sa vám za obmedzenie na ulici Osloboditeľov z dôvodu výstavby chodníka na ulici Osloboditeľov.

Za porozumenie ďakujeme.

 


 
 

Separujeme KOVY - nové nádobyVytlačiť
 

Vážení občania,

od dnešného dňa t. j. od 19. mája 2017 sú v obci pridané červené nádoby na triedený zber - KOVY, do ktorých sa zbierajú:

 • kovové obaly
 • konzervy,
 • kovové výrobky a súčiastky,
 • alobal,
 • nápojové plechovky

Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť na zberné miesto na Laurínskej ulici.

Nádoby na KOVY sú umiestnené:

 1. pri Telocvični, Tajovského ul.
 2. pri bytovkách, Družstevná ul.
 3. pri stravovacom zariadení Skalica, Sládkovičova ul.
 4. pri pohostinstve, ul. SNP
 5. na zbernom mieste, Laurínska ul.

 
 

Výzva - zaburinenieVytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor

UPOZORŇUJE A VYZÝVA

Každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne – každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

 1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
 2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
 3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy, tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
 4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.


 
 

Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi - upozornenieVytlačiť
 

upozornenie


 
 

Vypaľovanie trávy - upozornenie!Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na  dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. Predmetný zákon zakazuje :

 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
 5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.
 6. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa § 61 zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške    331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách  a v prírodnom prostredí.

     Zároveň upozorňujem na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadam preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.

 


 
 

Zber konárov v obci BadínVytlačiť
 

Vážení občania,


obec Badín v jarných mesiacoch - marec, apríl, máj, bude každý pondelok a utorok vykonávať zber konárov po obci. Prvý tohtoročný zber začne v pondelok 06. marca a utorok 07. marca 2017.

Obec Badín ponúka občanom aj možnosť drvenia konárov po nahlásení a dohovore na obecnom úrade.

Ďalej oznamujeme, že v mesiacoch máj až september je možné v dňoch pondelok a utorok vyložiť pred rodinné domy zelený odpad v igelitových vreciach, ktorý bude následne odvezený.

Obec poskytne na výmenu igelitové vrecia.


 
 

Ponáhľajte sa domov radšej pomalyVytlačiť
 

pz


 
 

Zber separovaného odpadu - plasty - v roku 2017Vytlačiť
 

Bude vykonávaný v termínoch:

19. januára, 16. februára, 16. marca, 13. apríla, 11. mája, 8. júna, 6. júla, 3. augusta,

31. augusta, 28. septembra, 26. októbra, 23. novembra a 21. decembra 2017

 

Sklo, papier, elektroodpad, textil, železo a drobný stavebný odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v Badíne počas otváracích hodín:

streda    15,00 - 17,00 hod.

piatok    15,00 - 17,00 hod.

sobota     9,00 - 14,00 hod.


 
 

Banská Bystrica - Európske mesto športu v roku 2017Vytlačiť
 

Vážení občania,

ako už isto viete, Banská Bystrica sa v roku 2017 stane Európske mesto športu. Preto by sme Vás chceli pozvať na otvorenie športového roka, ktoré bude 6. januára 2017 na Námestí SNP s programom od 16,00 hod. Bližie informácie:

emš


 
 

PILATESVytlačiť
 

Vážení občania,

každú stredu o 18,00 hod. sa v športovej hale v Badíne cvičí PILATES.

Je potrebné si priniesť karimatku a dobrú náladu.


 
 

Zmena otváracích hodín - Zberné miestoVytlačiť
 

Vážení občania,

zberné miesto bude v mesiacoch november - marec otvorené: 

v stredu od 15,00 - 17,00 hod. 

v piatok od 15,00 - 17,00 hod.

v  sobotu od 9,00 - 14,00 hod.

 

Zodpvedný: Ján Koska

 


 
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - upozornenieVytlačiť
 

up


 
 

UPOZORNENIEVytlačiť
 

Výzva krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici

vz

Súbor na stiahnutie Upozornenie.pdf Upozornenie.pdf (324.6 kB)

 
 

Separovanie odpaduVytlačiť
 

supsep


 
 

Upozornenie - zber komunálneho odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že zber domového komunálneho odpadu začína už od 7,00 hod. ráno. V deň zberu musia byť zberné nádoby vyložené na hranici pozemku a miestnej komunikácie, aby nedochádzalo k nevyvezeniu Vašich zberných nádob. Upozorňujeme a prosíme Vás, aby ste tieto nádoby vykladali včas!


 
 

Našli sa kľúčeVytlačiť
 

Vážení občania,

v sobotu 02.júla 2016 sa na dvore obecného úradu Badín našli kľúče. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.


 
 

Zberné miesto - zmena otváracích hodín + zber plastov v 2. polroku 2016Vytlačiť
 

Vážení občania,

od 1. júla 2016 bude zmena otváracích hodín zberného miesta v Badíne a to nasledovne:

streda   15,00 - 18,00 hod.

piatok   15,00 - 17,00 hod.

sobota    9,00 - 14,00 hod.

Zber plastov bude vykonávaný v termínoch:

7. júla, 4. augusta, 1. septembra, 29. septembra, 27. októbra, 24. novembra a 22. decembra 2016

 


 
 

Zvýšený výskyt medveďa hnedého - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že v katastri našej obce bol v minulých dňoch zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, najmä v lokalitách Farská hora, Kejda, Tuškovce a Starý háj.

Žiadame občanov, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť a nepohybovali sa na týchto miestach.


 
 

Oznam - stratené kľúče od autaVytlačiť
 

Vážení občania,

v stredu 11.05.2016 sa našli na lesnej ceste nad pralesom kľúče od auta. V prípade, že ste ich stratili, sú na obecnom úrade v Badíne.


 
 

RegistráciaVytlačiť
 

Vážení občania,

chcete byť informovaní o kultúrnych, športových akciách, oznamoch? Zaregistrujte sa.

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

registrácia tu


 
 

Upozornenie a výzva - zaburinenieVytlačiť
 

Vážení občania,

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne si nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku, alebo správneho deliktu.

V roku 2016 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 vyvodzované dôsledky.


 
 

Havarijný stav lesnej cesty - upozornenieVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás na havarijný stav lesnej cesta Starý Háj, ktorý vznikol v dôsledku výkopových prác v päte násypového svahu uvedenej cesty. Vznikli pozdĺžne a priečne trhliny na vozovke v dĺžke cca 40 m.

Vzhľadom na havrijný stav Vás žiadame o dodržiavanie dopravného značenia - zákaz vjazdu všetkých vozidiel, aby sa predišlo možnému zosuvu cesty.

Ďakujeme za porozumenie.


 
 

Tenisový kurt Vytlačiť
 

Všetci športoví nadšenci zbystrite pozornosť!

Tenisový kurtTenisový kurt bude od 1. apríla 2016 opäť v prevádzke. Denne od 8.00 do 20.00 hod.
Rezervácie a bližšie informácie - 0905 332 140 (Anka Blanáriková).
Dobrovoľný príspevok - 1hod = 1€


Wimbledonská tráva to síce nie je, napriek tomu si príďte otestovať tenisové zručnosti.


 
 

Jarné vypaľovanie trávyVytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chceme upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúch z § 8 písm. a/, b/, c/ a § 14 ods.1 písm. n/ a ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje aj dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t. j. v jarnom a suchom období.

Porušenie tohto zákazu je možné postihnúť pokutou vo výške 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby.

Prečítajte si upozornenie:


 
 

Ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadovVytlačiť
 

Vážení občania,

pripomíname ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadov  v obci Badín:

odpadypravidlá


 
 

Servis plynových zariadení a komínovVytlačiť
 

Nezabudnite na pravidelný servis plynových zariadení a komínov - ide o bezpečnosť vášho domova!


 
 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2017

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2017:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

webygroup

Úvodná stránka