Pozvánka na akadémiu
Napísal Miroslava   
20.05.2015
 
Pozvánka na výstavu
Napísal Miroslava   
19.05.2015

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame v dňoch od 18. -29. mája 2015 v čase od 7,30 - 16,00 hod. v budove obecného úradu na výstavu pri príležitosti 50. výročia vzniku BROD-u, Badínskeho rodinného ochotníckeho divadla.

 
Zverejnenie zámeru
Napísal Miroslava   
18.05.2015

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obecné zastupiteľstvo obce Badín uznesením č. 50/2015 zo dňa 24.4.2015 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti – pozemok par. KN -E č. 536/1 o výmere 210 m2 trvalý trávny porast vedené na liste vlastníctva č. 2496, katastrálne územie Badín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zlúčenie pozemkov, a to za kúpnu cenu 43,38 €/ m2.


Mgr. Pavol Hric

starosta obce


Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obecné zastupiteľstvo obce Badín uznesením č. 53/2015 zo dňa 24.4.2015 schválilo podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – časti pozemku KN- C č.436/2 o výmere 15 m2 záhrada, katastrálne územie Badín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je výstavba prístupovej komunikácie k dvojgaráži pri RD ul. Laurínska č. 17, Badín za nájomné 0,46 €/m2 /ročne.


Mgr. Pavol Hric

starosta obce

 
Zverejnenie zámeru
Napísal Miroslava   
15.05.2015
Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu

Obec Badín v zmysle § 9 a ods. 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok obce do priameho nájmu, a to pozemky par. KN- E 536/5 o výmere 480 m2 orná pôda a par. KN- C č. 1598/8 o výmere 2039 m2 trvalé trávne porasty vedené na liste vlastníctva č. 744 katastrálne územie Badín za nájomné najmenej 2,904 € /m2 za rok určené znaleckým posudkom č. 10/2015 zo dňa 23.4.2015

Obec Badín v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok priamym prenájmom a zároveň zverejňuje lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.
Záujemcovia o nájom vyššie uvedených pozemkov môžu doručiť cenové ponuky na Obecný úrad obce Badín, Sládkovičova č. 4, v lehote do 26.5.2015 v úradných hodinách pondelok až piatok v čase od 800 do 1500 hod. Vyhodnotenie cenových ponúk bude dňa 27.5.2015 o 900 hod. na obecnom úrade v Badíne, ul. Sládkovičova č. 4. Obec Badín uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

v Badíne Mgr. Pavol Hric

15.5.2015 starosta obce

 
Oznámenie o začatí správneho konania
Napísal Miroslava   
07.05.2015
Oznámenie o začatí správneho konania
vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrana prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Badín ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín - Buk lesný 2 ks, Topoľ osikový 1 ks, Javor mliečny 1ks rastúci v k.ú. obce Badín na pozemku par. č. 1453/81 TTP,1599/11 vodné plochy vedené na liste vlastníctva č. 3026 a to 2 ks Buk lesný obvodom kmeňa 47,50/77 cm, Topoľ osikový 98cm, Javor mliečny 54 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil – výstavbou rodinného domu / vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 2.2.2015/.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32 Badín alebo elektronicky na e mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

zverejnené na internetovej stránke: 7.5.2015

 
Stavanie Mája
Napísal Miroslava   
06.05.2015
Takto sme stavali máj...

Ďalej...
 
Poskytovanie služieb - GEOEX s.r.o.
Napísal Miroslava   
28.04.2015
Vážení občania,
Obec Badín od 06.05.2015 - každú stredu v čase od 16,00 - 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu poskytuje prostredníctvom firmy GEOEX s.r.o. bezplatné poradenstvo pre našich občanov z oblasti geodézie a katastra nehnuteľností.
 
Uvítanie nových občanov obce Badín
Napísal Miroslava   
28.04.2015
Vo štvrtok 23.04.2015 sme na Obecnom úrade prijali detičky narodené v roku 2014.

Ďalej...
 
Oslobodenie obce - 70. výročie
Napísal Miroslava   
01.04.2015
Dňa 20. marca 2015 sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia obce Badín.

Ďalej...
 
oznam - zber konarov
Napísal Miroslava   
06.03.2015
Vážení občania,
Obec Badín v jarných mesiacoch marec, apríl, máj bude každý pondelok a utorok vykonávať zber konárov po obci. Obec Badín ponúka občanom možnosť drvenia konárov po nahlásení a dohovore na obecnom úrade. Ďalej oznamujeme,že v mesiacoch máj až september je možné v dňoch pondelok a utorok vyložiť pred rodinné domy zelený odpad v igelitových vreciach, ktorý bude následne odvezený. Obec poskytne na výmenu igelitové vrecia.
 
Knižnica - zmena otváracích hodín
Napísal Miroslava   
02.03.2015

Vážení občania,

od 01.04.2015 budú zmenené otváracie hodiny miestnej knižnice a to nasledovne:

Pondelok 13,00 - 16,00 hod.

Streda 13,00 - 17,00 hod.

Piatok 13,00 - 15,30 hod.

 
Kultúrno - spoločenské akcie a podujatia v obci Badín v roku 2015
Napísal Miroslava   
13.02.2015
Prehľad kultúrno - spoločenských akcií a podujatí v obci Badín v roku 2015:
Ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 16 z 17

Javorová

Kniha návštev

Kniha návštev

Fotogaléria

Foto

Náhodný obrázok


História

Anketa

Ako sa Vám pači nová www
 

Kto je pripojený?